R:
[?]

Raadstueprotokol

Referat af magistratens forhandlinger.

Rakkerfarten

Korntransporten fra Danmark til Norge under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet.

Raling

Stuehus.

Rallik

Dårlig hest.

Realregistre

Register til nyere skøde- og panteprotokoller.

Reces

Overenskomst, forordning eller lov.

Recognition

Betegnelse for faste årlige afgifter til amtstue m.fl.

Reditus festivales

Indtægter på højtidsdage.

Redsler

Ydelser, afgifter eller hvad der udredes i årlig skat og landgilde af bonden til godsejeren, kongen eller kirken.

Regimentsskriver

Militær embedsmand, der administrerede de store ryttergodser og sørgede for mandskabs og hestes underbringelse og forplejning.

Reluition

Indfrielse af et pant eller tilbagekøb af ejendom solgt med forbehold af relutionsret.

Reminiscere Dominica Reminiscere = Anden søndag efter fastelavn.

Ren

Skel mellem to agre også kaldet agerren.

Rentekammeret

Kollegium, der administrerede landets finansielle forhold.

Renæssancen Perioden mellem Middelalder og Barok. ca. år 1550 til 1580.

Repartition

Skatteligning. Fordeling af arv.

Reserverulle

Lægdsrulle fra før 1788 i godsarkiver.

Resurrectionis Domini Påskedag.

Retsbetjentearkiver

Underrettens og overrettens arkiver indeholdende tingbøger, justitsprotokoller, voteringsprotokoller og domsprotokoller. Herudover arkivalier vedr. tinglysning, skifte, overformynderi, auktion, kongens foged, arrest, pas, tilsyn med fremmede, karantæne, næring, tiende, udskrivning m.m.

Reversal

Skrivelse, hvor man forpligter sig til noget. Afskrift og original.

Ridefoged

Godsejerens stedfortræder, som leder godsets administration. Ofte benævnt forvalter eller inspektør.

Rigsbankdaler

Mønt = ½ speciedaler = 6 mark = 96 skilling.

Rigsdaler

Mønt = oprindelig 3 mark, senere 4 mark og fra 1625 6 mark. Fra 1813 benævnt rigsbankdaler. Se også skilling.

Rigsort

Mønt = ¼ rigsdaler.

Rode

Underopdeling af kvarter.

Rogate Dominica Rogate = Femte søndag efter Påske.
Rokoko Perioden mellem Barok og Klassicisme. ca. år 1730 til 1770.

Rugdreng

Dreng, der blev uddannet til at træde i en militær institutions tjeneste og som løn fik et par skæpper rug om måneden.

Rye

Groft, loddent og uldent stof. Filt.

Rytterbonde

Fæstebonde på et ryttergods.

Rytterdistrikt

En samling af ryttergodser, som havde pligt til at underholde et rytterregiment.

Ryttergaard

Gård under ryttergods.

Ryttergods

Krongods, som af Christian IV henlagdes til de nationale regimenters underhold.

Rytterhest

Hest til brug ved rytteriet leveredes af herregårde og præster.

Rytterholdspenge

Den afgift, som rytterbønderne skulle udrede efter at rytterindkvarteringen var flyttet fra ryttergårdene til hovedgårdene.

Rørelse Lammelse.
At have rørelse i den ene side er det samme som at være halvsidetlammet.