L:
[?]

Ladefoged

Leder af det daglige arbejde på en hovedgård. Stod under ridefogeden.

Ladegaard

Avlsbygning. Landbrugsejendom uden beboelse.

Landbolsmand
Landboler

se Boelsmand.

Landgilde

Årlig afgift, som fæstebonden betaler fæstets ejer, godsejeren, ofte i form af naturalier. Se Huspenge.

Landprang

Ulovlig handel på landet. Skulle foregå i købstæderne.

Landrekrut

Soldat udskrevet til 8 års tjeneste.

Landskat

Skat, der trådte i stedet for forskellige hartkornsskatter.

Landsoldat

National udskrevet soldat til landmilitsen (lokalforsvaret)

Landværn

Lokalforsvar bestående af udtjent mandskab.

Lapidarium

Samling af bevaringsværdige gravsten.

Lauværge
Lavværge

Lovlig værge eller bekikket værge.

Legitimus

latin: Ægtefødt barn, modsat Illegitimus.

Lejehus

Et hus, som er udlejet på tidsfrist modsat bortfæstet på livstid.

Lejermaal

Samleje uden for ægteskab.

Lejermaalsbøde

Bøde for samleje uden at parterne var gift.

Lejersted

Gravsted.

Liber daticus

Sognepræstens kaldsbog indeholdende alle slags oplysninger af betydning for embedet. Indeholder undertiden konfirmandlister.

Licitation af fattige

Anbringelse af fattige og trængende ved bortlicitation f.eks. hos sognets beboere.

Lidse En snor til at bære pakker i.

Ligpengeregnskab

Regnskab over skoleelevers kirkesang ved begravelser.

Ligskiøn

Ligsyn.

Lin

Stof af hør eller blågarn.

Linie

Længdemål. = 2,183 mm.

Lispund

Vægtenhed = 16 pund = 8 kg.

Litaniarium Dies Litaniarium er gangdagene mandag, tirsdag og onsdag før Kristi Himmelfarts Dag

Litra
Lt.

Bogstav anvendt til nummerering.

Litsenbroder En drager ved havnen. Se lidse.
Locus sigilli
L.S.
latin: Seglets placering.
Ved afskrift af dokumenter brugtes denne betegnelse for at vise hvor lakseglet var placeret på det originale dokument.

Lod

Vægtenhed = 15,6 gram.

Lovbyde

Lovmæssig pligt, som en ejer af jord havde ved slag af fædrene eller mødrene jord, til at tilbyde til slægtninge.

Lt.

Forkortelse for litra.

Lunae Latinsk for mandag, dies Lunae.

Lysegarn

Løsspundet tråd af hamp eller bomuld. Anvendtes som væge i lys.

Lysning

Anvendtes i stedet for trolovelse.

Lysning i Kuld og Køn Se Kuldlysning

Læddike

Lille rum i standkiste.

Lægd

Landområde svarende til et antal tønder hartkorn, som skulle stille en bondesoldat. Fra 1791 svarede Lægderne stort set til sognene.

Lægdsmand

Den person der skulle føre lægdsrullen. På landet som regel sognefogeden.

Lægdsrulle

Protokol til registrering af værnepligtige i et lægd fra 1788 og fremefter. Optagelsen i lægdsrullen varierer fra det 1. til 17. leveår. Den værnepligtige blev slettet fra det 36. til 45. leveår. Se også sørulle.

Læs

Betegnelse for omfang i vægt eller volumen af det, der skulle transporteres på en vogn.

Læst
  1. Træklos hvorover fodtøj håndsyes.
  2. Rummål for korn = tolv tønder.
Lætare Dominica Lætare er Fjerde søndag i Fasten.

Lønsæd

Løn i form af et stykke jord, som en tjenestekarl eller husmand fik overladt til at dyrke og høste.

Løskynde

Forkynde opsigelse af kontrakt eller lignende.