H:
[?]

h. a.

Forkortelse for hoc anno eller hujus anno.

Halvgaard

Gård med en til to pund korn i landgilde.

Halvfætter
Halvkusine

Halvonkler og halvtanters børn. Forældres fætre og kusiners børn samt deres ægtefæller.
Kaldes også næstsøskendebørn.

Halvonkel
Halvtante

Bedsteforældres søskendebørn. Forældres fætre og kusiner samt deres ægtefæller.
se også Grandonkel og Halvfætter eller Slægtskabsforhold.

Handelsmand

Større næringsdrivende.

Hartkorn

Oprindeligt hårdt korn, d.v.s. rug og byg. Et mål for et landbrugs bonitet.
Hartkornet dannede grundlag for landgilde og hartkornskatter.
Ved matriklen i 1844 fastsattes den bedste jord til takst 24 og de ringeste jorde ned til 1/24.

Hartkornskatter

Skatter på hartkorn, der var fastsat i matriklerne, udskrevet første gang i 1662. De blev kun pålagt upriviligeret bondejord.

Afløstes i 1903 af ejendomsskatten.

Hauge

Have.

Hedekedel

Grukedel.

Helgaard

Gård med over to pund hartkorn i landgilde.

Hektar Måleenhed svarende til 10.000 kvadratmeter.

Herlighed

Ejendomsret til jordegods og de deraf kommende indtægter og rettigheder.

Herred

Retskreds omkring herredstinget. Det oprindelige grundlag for inddeling af landet i retskredse.

Herredfoged

Herredets juridiske øvrighed.

Hestegilder

Person, der kastrerede hingste.

Hjemmedåb

Formentlig p.g.a. stor dødelighed blev mange børn døbt i hjemmet lige efter fødslen.

Hjemstedsret

Forsørgelsessted.

Hjemting

Den underret en person var bosat under.

Hoc Anno

latin: I dette år.

Hodde

Udskud.

Hokken

Aflukke i et udhus til får eller kalve.

Hollandsk vægt

Kvalitetsmål for korn. Hollandsk pund = 492 gram.

Hollænderi

Mejeri på et gods eller en kvægbesætning, som holdes for mælkeproduktionenes skyld.

Horeunge

Barn født uden for ægteskab, hvor den ene eller begge forældre er gift til anden side.
Ikke at forveksle med et Uægte barn.

Hospital

Stiftelse som tog sig af syge, fattige og gamles pleje. Hospitalets klienter kaldtes lemmer.

Hovedgård

Herregård, hvorunder der hørte flere gårde.

Hovedmønt

Mønt hvis metalværdi er lig møntværdien. se skillemønt.

Hovedskat

Personskat, der svaredes af hvert individ med samme sum pr. hoved. Ofte en slags ekstraskat.

Hoveri

Fæstebondens arbejdsydelse til herremanden. Pligtarbejde som en del af fæsteydelsen.

Hoveriafløsning

Pengeafløsning i stedet for hoveri. Se arbejdspenge.

Hovgård

Hovedgård, Herregård.

Hovlodder

Hovedgårdens marker deltes i hovlodder (hoverilodder), som hovbonden skulle pløje, så og høste.

Hr.

Anvendtes oprindeligt kun om adelige og gejstlige, senere også om større jordbesiddere og købmænd.

Hujus anno
Huj. anno

latin: dette år.

Huepige

Holdt barnets hue ved dåb ofte anført med "stod hos". Fadder.

Hukkert

To til tre mastet sejlskib fra 1700-tallet.

Humatus

latin: begravet.

Huscopulation

Hjemmevielse.

Husjomfru

Husbestyrerinde. Forestod den daglige husholdning og fordelte arbejdet blandt det øvrige indendørs tyende.

Husmand Brugeren eller ejeren af et husmandssted.
Husmandssted En mindre landejendom på ca. 10 hektar, ca. 1 tønde hartkorn.

Huspenge

Årlig afgift, som husfæsteren betaler fæstets ejer, ofte i form af naturalier. Se landgilde.

Hvergarn

Stof med islæt af uldgarn og trend af hør, tvist eller blågarn.

Hvide tirsdag

Tirsdag i fastelavnsugen. Denne dag spiste man mælkemad og hvedebrød.

Hølsklæde

Uldent sengelagen eller tæppe til at hylde sig i.

Høsthelg

Perioden fra Olufsdag til Mikkelsdag (28. Juli til 30. September), hvor der gjaldt strengere straffebøder.

Høstmåned Gammelt dansk navn for august.

Høveder

Hornkvæg