G:
[?]
G Karakteren Godt. Se også Ørsteds skala.

G. a. V.

"Gjøre alle Vitterligt". At bekendtgøre noget offentligt.
Kongelig indledningsfase i officiellle breve.

Gaard

Landejendom på over en tønde hartkorn. I gennemsnit var gårdene på 5,5 - 6 tønder hartkorn = 30 - 35 tønder land.

Gaardbeboer

Normalt en gårdfæster i modsætning til selvejergårdmand.

Gaardbryder

Husdyr, som bryder gennem gærder og ikke kan holdes væk fra dyrkede marker.

Gaardsæde

Lille gård, boel, med under et pund korn i landgilde.

Gaasebænk

Lukket bænk langs væggen i en bondestue, der tjener som rugested for gæs og andet fjerkræ.

Gadehus

Hus, som lå på landsbyens gadejord, den udyrkede fællesjord foran gårdene. Se boer på fællig.

Gadehusmand

Beboer af gadehus. Gadehusmændene var ofte landhåndværkere, enker, fattige, hyrder, aftakkede soldater eller daglejere som ydede arbejde på bondegårdene.

Gadejord

Den ubebyggede fællesjord i landsbyen.

den Gale Uge

Blev i 1800-tallet ofte anvendt om fastelavnsugen.

Galiot

Galeaserigget sejlskibstype med to eller tre master fra 1700-tallet.

Gallisk syge

Gammelt navn for syfilis.

Gammelmandssøn Som landmandssøn, kunne man blive fritaget for millitærtjeneste, hvis ens fader var gammel og ikke selv kunne klare landbruget.

Gammelskat

Ved den nye matrikels ikrafttrædelse i 1844 blev jordskatterne delt i gammelskat beregnet efter matriklen fra 1688 og udgjorde 5 rigsdaler pr. tønde priviligeret hartkorn og 6 rigsdaler og 80 skilling pr. upriviligeret hartkorn som fast årlig afgift og landskat beregnet efter den nye matrikel. Afløstes i 1903 af ejendomsskatten.

Gangdag

Dag på hvilken der udførtes hoveri uden hest og vogn. Også kaldet Dies Litaniarium.

Gehejmearkivet
Geheimearchivet

Rigsarkivet.

Gehejmekonseil

De enevældige kongers råd, hvor vigtige statssager forhandledes. Oprettet 1670. Bestod almindeligvis af cheferne for de vigtigste kollegier, såkaldte virkelige gehejmeråder. Ophævedes i 1770 af Struensee.

Gehejmeråd

Rådgivere uden for Rigsrådet. Fra 1670 - 1770 om medlemmer af Gehejmekonseilet. Bortfaldt i 1808.

Genbrev

Kvittering, skriftlig forpligtelse eller brev, som tilkalder et tidligere udstedt brev.

Gesell

Udlært håndværker, der ikke har udført mesterstykke.

Geworbene soldater

Hvervede soldater.

Gild

Vederhæftig.

Gjordemoder

Jordemoder.

Glugmåned Gammelt dansk navn for januar.
Gornidding En person der har dræbt en andens dyr. Se også Jyske Lov.
Gran Vægtenhed på 0,06 gram brugt på apotekerne.

Grande

Nabo.

Grandfætter
Grandkusine

Det skulle være det samme som næstsøskendebørn dvs. dine fætre og kusiners børn, men det er åbenbart ikke helt anerkendt, da det ikke kan slås op i nogen ordbøger. Men der er en artikkel på familieadvokaten.dk om emnet.
Se også: Halvfætre/kusiner og slægtskab.

Grandonkel
Grandtante

Bedsteforældres søskende. Forældres onkler og tanter.
se også Halvonkel/tante og slægtskab.

Gratiarum
Grat.
latin: Taksigelse eller Taksigelsesfest

Gravamina

Besværinger, klage over indgreb i tilsikrede rettigheder.

Gravbøger

Bøger med oplysning om, hvem der er begravet i hvert enkelt gravsted og tidspunktet for begravelsen.

Grenader

Elitesoldat. Afskaffet i 1842.

Gros

Mængde = 144 stk.

Grukedel

Indmuret kedel over et ildsted til kogning.

Græsøksne

Stude, der blev fodret med græs, modsat staldøksne.

Gudmoder

Kvinde, der holder et barn over dåben.

Gyldenlæder

Læder med påtrykte guld og sølvmønstre til tapet.

Gyldenstykke

Silkestof med indvævede guld og sølvtråde.

Gytje Blågrøn søaflejring, der blev brugt som omslag på gigtplagede led.

Gæsteret

Særlig ret for sager, der kræver hurtig behandling.

Gårdsæde

En lille gård der betalte under et pund korn i landgilde. se Boel.