F:
[?]

Fad

  1. Vinmål = 904,290 liter.
  2. Kornmål = 262,780 liter
Fadebur Gammel betegnelse for et spisekammer, især på større gårde.
I Norge og Sverige var/er fadeburet en fritliggende bygning til opbevaring af forråd.

Faddere

Dåbsvidner. Danske Lov foreskrev, at der højst måtte være 5 faddere inkl. gudmoder og huepige.

Fag

Muren mellem to bindinger i et bindingsværkshus.

Faldsmaal

Bøde for at udeblive som vidne efter lovlig indstævning.

Faldsyge Gammel betegnelse for epilepsi.

Fandens Fødselsdag

11. juni og 11. december
De to datoer hvor man betaler terminer og afdrag. Omtalt første gang i 1888

Fardag

Den dag, hvortil fæsterne kunne opsige og fratræde deres gårde. Fra 1654 den 1. Maj.

Fasbinder

Person, som fremstiller vinfade.

Fattigfoged

Stodderkonge. En stor og stærk mand, der skal holde sognet frit for omstrejfende, fremmede tiggere.

Fattiggaard

Offentlig bygning, hvor fattige fik frit ophold, ofte benævnt fattighus.

Fattigkommision

Offentligt udvalg, der leder fattigvæsnet.

Favn

Længdemål = 188,64 cm.

Febris Maligna Tyfus.

Feldbereder

Garver, som garver med fedtstoffer.

Feltskærer

Bartskærer, der gjorde tjeneste i hæren.

Fer. Forkortelse for Feria eller Feriae.

Feria

latin: Hverdag eller ugedag.

Feriae latin: Hviledag, det er senere blevet til vores ferie.
Festum
Fest.
latin: Kirkelig festdag.

Fideikommis

Formue, der er båndlagt til et bestemt formål, især underhold for en slægt, således, at kun én person ad gangen er begunstiget og kappitalen ikke kan røres.

Fidibus Høvlspån eller sammenfoldet papirstrimmel der anvendes til optænding.

Filia

latin: Datter.

Filius

latin: Søn.

Fiskemaaned

Gammelt dansk navn for september.

Fjerding

  1. Rummål for øl = 32, 848 liter.
  2. Vægtenhed for smør = 28 kg.

Fjerdingkar
Fjk.

  1. Markmål = 172,375 m². Se hartkorn.
  2. Rummål for korn = 4,348 liter.

Fjerdingmil
Fjerdingvej

Længdemål = 1.883 meter.

Fledføring

Person, der har overdraget alt, hvad han ejer og i fremtiden måtte erhverve, til en anden mod til gengæld at blive forsørget af denne.
Læs mere om Fledføring i Jyske Lov

Flod

Sygelig afsondring.

Fod

Længdemål = 31,44 cm.
(De har godt nok haft nogle store fødder den gang, det svarer til en lille størrelse 48)

Fodernød

Kvæg, som fæsteren skulle opfodre for herremanden.

Folium
Folio
Fol.
latin: Blad.
f. eks. Folio 12 vil sige på blad 12, både forsiden og bagsiden af arket, ikke blot på side 12.
Se også Pagina.

Forbrydelse

Fortabelse af en rettighed f.eks. fæste.

Forbudne led

For nært slægtskab mellem to personer, således at ægteskab ikke kunne indgås lovligt uden særlig kongelig dispensation. Se Ægteskabsbevilling.

Forfang

Hindring eller skade.

Forlovere

Oftest to personer. Der ved ægteskabets indgåelse lover, bevidner, at der intet lovligt er til hinder for det påtænkte ægteskabs indgåelse. Se Forbudne led.

Forløfte Kaution.

Former

En arbejder på et støberi, der laver støbeformene i sand.

Formynder

En værge for en ikke myndig person. Anvendes især for umyndige børn ved skifte efter afdøde forældre.

Forprang

Ulovlig handel uden for køstadens torv.

Frantzoser

Gammel betegnelse for syfilis.

Frater latin: Broder. En søster kaldes Soror.

Frihedspas
Fripas

Bevis på, at man var løst for alle forpligtelser. Erhvervedes af vornede, stavnsbundne eller karle, der stod i landmilitsen.

Frille Elskerinde.

Frimester

Håndværksmester uden for lauget, men med bevilling til at drive håndværk uden fremmed arbejdskraft.

Friseddel

Skriftlig tilladelse for underofficerer og menige til at indgå ægteskab. Anført i regimentets justitsprotokol med oplysninger om brud og brudgom.

Frue dag i fasten

Maria Bebudelsesdag, 25. Marts.

Fruentimmer

En kvinde, som har fået barn uden for ægteskab.

Frøgæld

Brugerens afgift til ejeren af jorden.

Fysiler

Geværskytte.

Fægang

Græsgang, drivevej.

Fæld

Erstatning til ejeren for misligholdelse af en fæstegård.

Fælge

Tilberede jorden til såning ved pløjning og harvning.

Fæmon

Gods, løsøre formue også i betydningen kvæg.

Fæstensgaver

Forlovelsesgaver, senere afløst af trolovelsesringe.

Fæsteprotokol

Protokol, hvor alle fæstebreve med tilhørende aftaler blev indført. Påbudt i 1719.

Fæster

Person, som har fået brugsret over en gård eller hus, som tilhører en jordejer.

Fødenød

Se Fodernød.

Førlov

Arving, der fører sin arv bort fra arveladerens område, måtte betale 3 rigsmark i førlov. Gjaldt også for fæsteren, når han efter fæstets opsigelse flyttede sine ejendele.

Førster Skovfoged, kommer af det tyske ord for skovfoged, Förster.
Fåremåned Gammelt dansk navn for april.