A:
[?]

A

Anvendes ofte som forkortelse for Amt, Ante eller Anno.

AA, aa Den gamle skrivemåde for Å, å.
Ab
A.
latin: fra eller efter.
Abacus Et middelalderligt regnebrædt, en slags kugleramme.
Abild Æble.
Abildgård
Abildhave
Æblegård / æblehave

Absolutio
Abs.

latin: Syndsforladelse, offentlig skrifte.

Absolutus

latin: Person der har skriftet.

Absolvere latin: At give syndsforladelse. At frikende, tilgive en person.

A.C.

Anno Christi

Accidenser

Vederlag for kirkelige handlinger.

Accisse

Afgift af fødevarer, som bringes til staden. Konsumtion.

Acissebetjent Tolder i Acisseboden.
Acissebod Stedet hvor bønderne betalte accisen, oftest beliggende ved byporten, og bemandet med en accissebetjent udnævnt af bystyret.
Acisseforpagter I nogle købstæder blev opkrævningen privatiseret, altså bortforpagtet til private.
Accoucheur Ældre betegnelse for fødselshjælper, jordemoder.
Action En retssag.
Actor Anklageren i en retssag.
actum anno, die et loco ut supra latin: udført i året, på dagen og stedet (der er angivet i dokumentet.).

A. D.

Anno Domini.

Ad acta latin: Til sagen; henlægges med, ved eller i en sag; med hensyn til denne sag; med henvisning til dokumenter i en bestemt sag og lign.; også når en sag henlægges, dvs. udsættes.
Ad diem
a.d.
latin: på selve dagen
Ad hoc latin: Til dette formål; ofte brugt om et udvalg i regeringsregi til løsning af en bestemt opgave
A. Inc.  
Ad interim latin: Midlertidigt.
Ad libitum latin: Efter behag.

Ad mandatum regis

latin: Efter fuldmagt fra regenten.

Ad notam latin: Til underretning.

Ad pias causas

latin: Til fromme øjemed. Velgørende formål.

Ad usum proprium

latin: Til eget brug.

Ad usum publicus

latin: Til almen brug.

Adventus Domini latin: Første søndag i advent.

Ad vitam æternam

latin: For evighed.

Adelbonde

Selvejerbonde, modsat fæstebonde.

Adelgade

Hovedgade.

Adelsvej

Gammel betegnelse for større offentlig vej. Benævnes også alfarvej, alvej, adelfartvej eller adellandevej.

Adkomst Retten til en ejendom eller et jordstykke erhvervet ved køb, arv, gave eller leje.

Adkomstbrev

Dokument, der beviser en persons lovlige ejerskab eller brugsret til en ejendom eller et stykke jord.

Adolescent latin: Umoden person, teenager.

Ad åre

En betegnelse for noget, der vil ske i fremtiden.

A. E. Anno Eodem.

Aetatis suæ

latin: I en alder af.

Afbigt Bod. I betydningen at gøre bod.

Afbygger

Person, som forpagter, fæster, ejer eller driver en afbyggergård, parcellist.

Afbyggergård Et landbrug, som er udskilt fra en større ejendom, en parcel.

Afførselspenge

Forlovspenge, en medgift der fulgte døtrene.

Afg.

Forkortelse for afgangen eller afgået (afdøde), Salig.

Afkald

Erklæring, hvor man frasiger sig en ret eller anerkender at have modtaget, hvad man har krav på.

Afpløjning

Pløje ind over agerrenen mod naboen og derved lægge jord til egen ager.

Aftakket Forhenværende.

Aftægt

Forsørgelse og husning af tidligere ejer eller fæster af landejendom samt evt. ægtefælde. Så længe de lever.

Afvigte Afvigte år = sidste år.

Agerren
Agerfure

Fure, der tjente som afvandingskanal indtil slutningen af 1700-tallet. Dannede samtidig skel til naboen.

Agnatisk

Mandlige slægtslinje. Modsat Kognatisk.

Agterstade

Restance.

Ahm

Vinmål = 150,64 liter.

A. Inc. Anno Incarnationis.

Aktuar

Retsskriver.

Album
Alb.

Flademål = 57,548 m²
Rummål = 1,45 liter

Alderstid

Arildstid (evighed)

Alen

Længdemål = 62,88 cm, forkortes a. Kan også vises ved tegnet: °.

Allehelgensdag

Tidligere 1. november. Fra 1770 første søndag i november.

Alminding

Fælles græs- eller skovjord. Svarer til overdrev.

Almisse

Fattighjælp, som ydes til forældreløse eller forladte børn, forladte kvinder, invalide, syge og gamle mennesker, der ikke kunne forsørge sig selv, Almisselem.

Almisselem

En person, der nød almisse.

Alumne latin: En person der bor på et kollegium eller en kostskole.

Amtsforvalter

Kongelig embedsmand, der modtog skatteindbetalinger.

Amtsskriver

Amtsforvalter.

Amtsstue

Amtsforvalterens kontor.

Andreasdag

30. november. På denne dag tog man varsler for vinteren.

Anker

Væskemål = 39 potter = 38,64 liter.

Anno
Annus
A.

latin: i året.

Anno Christi

latin: Kristi år = Kristi fødsel

Anno dei

latin: Årstal er regnet fra Kristi fødsel.

Anno domini
A.D.

latin: Årstal er regnet fra Kristi fødsel.

Anno eodem
A.E.
latin: Samme år.
Anno Incarnationis
A.Inc.
latin: År.

Anno ut supra

latin: År som overfor anført.

Anno, die et loco ut supra

År, dag og sted som overfor anført.

Annuntiatio Mariæ
Annunciationis Mariæ

Mariæ bebudelsesdag 25. marts

Anonymus

Navnløs. Dødfødt.

Ante
a.

latin: før. Modsat post.

Antecessor

Forgænger i et embede.

Apotekerpund Vægtenhed = 357,85 gram brugt på apotekerne.
Opdeltes i 12 apotekerunser / 96 drachmer / 288 skrupler / 5760 gran
Apotekerunse Vægtenhed = 29,82 gram brugt på apotekerne.
Appellatus latin: navngivet eller kaldet

Appertinentier

Ikke naglefaste genstande, som tilhører huset, f.eks. nøgler.

Approbation

Godkendelse.

Aprilis Latinsk navn for april.

Arbejdspenge

Pengeydelse i stedet for hoveri.

Archangeli Michaelis Festum Archangeli Michaelis = Mikkelsdag den 29. september.

Arest

Tarveligt, let uldstof.

Arildstid

Udtryk for en tilstand, der har bestået i lang tid (evighed).

Arkebusering

Henrettelse ved skydning.

Armesin

Taft til forhæng eller foer.

Arrondering Samling af jorde omkring en større gård.

Arveafkald

Se afkald.

Arvefæste

Fæsteform, hvor fæsteretten overførtes til fæsterens arvinger.

Arvelod

En persons tilfaldende arv.

Ascensio Christi
Ascensionis Christi
Ascent. Xsti

Kristi Himmelfartsdag.

Askeonsdag Første onsdag efter Fastelavn. På denne dag blev angrende syndere 'renset', ved at de blev overdrysset med aske, før de blev lukket ind i kirken.
Assumptio latin: optagelse i himlen.

Avia

latin: Bedstemor.

Avus

latin: Bedstefar.

Avlskarl

En tjenestekarl, som var medansvarlig for brugets daglige, praktiske drift. Havde som regel en eller flere tjenestedrenge under sig. Avlingen omfattede såvel kreaturavl som markdrift.