Kapitel I.

§1. Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks rige.

§2. Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.

§3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

§4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.